Bicara Haraki

Bicara Haraki

Islam Tidak Mengharamkan Seni

Seringkali kita mendengar pendapat yang mengatakan kesenian tidak ada kaitan dengan agama Islam malah mengharamkannya secara mutlak. Mereka menyeru ke arah kehidupan yang mengharamkan senyuman di mulut, kegembiraan di hati, menegah perhiasan dan perasaan cinta kepada keindahan dalam apa jua bentuk.Pada hal perkara ini tidak mempunyai asas daripada agama.Mereka beranggapan seni merupakan urusan luar dari Islam. Sebenarnya mereka yang menerima pendapat sedemikian bererti menentang atau menafikan sifat tabi’i alam dan fitrah diri manusia sendiri yang mana perasaan seni yang tumbuh dalam diri manusia merupakan anugerah tabi’i dari Allah yang amat berharga.

Pada diri insan Allah kurniakan jiwa, akal dan indera yang tiap-tiap satu berfungsi dan memerlukan tuntutan –tuntutan yang prrlu dipenuhi bagi kesempurnaan keinsanannnya. Jiwa menuntut kerohanian, akal menuntut keilmuan dan indera menuntut kesenian. Sedang tiap-tiap bidang pula tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi bersatu pada puncaknya di lautan intelek dan falsafah mencari kebenaran.

Trimuti dan Triniti : Satu Kajian Perbandingan

Masalah berbilang Tuhan adalah masalah umum dalam seluruh kebudayaan kuno.Golongan Mesir kuno, Australia, Babylon, Parsi, Hindu, Tionghua dan Yunani mengatakan banyak Tuhan walaupun berlainan jumlah Tuhan.

Tiga Tuhan itu yang dimaksudkan ialah untuk membataskan jumlah Tuhan yang terlalu banyak. Antara agama yang membicarakan tiga Tuhan ialah agama Hindu yang dikenali sebagai Trimuti dan agama Kristian sebagai triniti.
 
Trimuti:

Di dalam pemikiran Hindu ada dua aliran yang amat berlainan berhubung dengan tuhan. Pertama aliran keesaan dan kedua aliran perbilangan yang lebih kuat dan lebih luas penyebarannya. Orang-orang Hindu mempunyai bilangan tuhan yang banyak. Perkara ini disebabkan mereka sentiasa menjadikan alam tabi’i sama ada yang memberi faedah atau merbahaya sebagai tuhan yang mereka harap dapat menolong ketika susah. Dengan sebab inilah bilangan tuhan-tuhan bertambah banyak dikalangan mereka. Dalam keadaan perbilangan ini mereka juga muyul kepada keesaan atau aliran yang hampir serupa dengannya. Lalu mereka mengumpulkan tuhan-tuhan tersebut dalam satu penyembahan sahaja. Menurut Agus Hakim tuhan dalam agama Hindu disebut brahma. Kalimat Brahma dalam bahasa Sanskerta ialah nama bagi Tuhan yang wujud dengan senderinya, Maha Esa dan Maha Kuasa yang bersifat azali, tidak berawal dan tidak berakhir, yang menciptakan dan menjadi asal dari sekalian alam. Menurutnya lagi, Brahma itu Tuhan yang tuhan dalam agama Hindu. Tetapi beberapa abad di belakang, penganut agama Hindu telah merobah kepercayaan bertuhan satu itu kepada trimuti atau tiga Tuhan. Ahli-ahli penyelidik sejarah agama-agama banyak berpendapat bahawa kemungkinan besar agama Hindu ini asalnya samawi, agama yang datangnya dari Tuhan semesta Alam, kemudian telah berubah akibat dari penyelewangan penganutnya. Ini dibuktikan dalam kitab Veda tidak terdapat Tuhan yang berbilang, hanya menyebutkan Tuhan Brahma. Vishnu dan Shiva hanya disebut sebagai sifat-sifat tuhan sahaja.

Suara Wanita Bukan Aurat

Mohd Rumaizuddin Ghazali

Sebahagian orang berprasangka buruk terhadap golongan wanita. Mereka menganggap wanita sebagai sumber segala bencana dan fitnah. Jika terjadi sesuatu kejadian, mereka berkata bahawa perkara ini terjadi kerana wanita.Wanita merupakan sebab terjadinya penderitaan manusia sejak nabi Adam kerana wanitalah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang hingga dikeluarkannya dari syurga dan terjadilah penderitaan dan kesengsaraan ke atas dirinya dan diri kita sekarang. Anehnya, mereka mengemukakan dalil-dalil agama untuk menguatkan pendapatnya itu, yang kadang-kadang tidak sahih dan adakalanya sahih tetapi disalah ertikan dan difahami secara tidak benar. Umpamanya hadis-hadis yang berisi peringatan terhadap fitnah wanita dan hak-hak mereka.

Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, Oleh: ALWI SHIHAB

[Cetakan kelima. Bandung: Penerbit Mizan,1999.384 halaman. ISBN:979-433-147-3]

Khalif Muammar A.Harris. Kolej Dar al-Hikmah.Peniliti INSIST.

Islam inklusif adalah satu tema di antara beberapa tema yang diperjuangkan oleh golongan Islam Liberal. Golongan yang sangat aktif bergerak di Indonesia sejak akhir abad keduapuluh berakar dari pemikiran Kristian Orientalis mempunyai agenda besar untuk mempengaruhi pemikiran umat Islam dan melunturkan kepercayaan dan keimanan umat Islam yang selama ini didominasi oleh pemikiran yang dikatakan ;fundamentalis;. Pemikir-pemikir Barat yang bertanggungjawab mengorbitkan aliran pemikiran ini seperti Leornard Binder dan Charles Kurzman menyokong kuat ide-ide utama yang mendasari pemikiran mereka seperti: ijtihad yang bebas tanpa sekatan, pluralisme beragama, penolakan Syari’at, dan demokratisasi.

Memahami Orientalis

Mohd Rumaizuddin Ghazali

Menurut bahasa orientalisme diertikan dengan ilmu tentang ketimuran atau pengajian tentang dunia Islam manakala orientalis adalah orang yang pakar dalam bidang pengajian ketimuran atau pengajian Islam. Oleh itu, orientalisme adalah kajian akademik yang dilakukan oleh para ilmuan Barat mengenai Islam dan kaum Muslimin dari seluruh aspeknya termasuk akidah, syariah, kebudayaan, peradaban, sejarah dan manusia. Ia bertujuan untuk membentuk pandangan umum dan dalam hal-hal tertentu untuk menguasai dunia Islam yang mencerminkan latar belakang ideologi, sejarah dan kebudayaan antara Barat dan Timur. Orientalisme adalah disiplin akademik yang digunakan Barat untuk mendekati Timur secara sistematik sebagai topik ilmu ketimuran, penemuan dan pengalaman. Dengan pendekatan orientalisme pula, Barat berhasil memantapkan kehadirannya dalam bentuk ketenteraan, ekonomi, budaya dan ideologi di hampir seluruh dunia Islam yang kini pengaruhnya masih dirasakan kuat.

Amalan Wakaf Menjana Kemajuan Umat

Mohd Rumaizuddin Ghazali

Amalan wakaf memainkan peranan penting dalam membangunkan agama, masyarakat dan negara. Dalam rangka pembangunan ekonomi ummah, Islam mengemukakan pendekatan yang bersepadu dan proaktif di antara lain mengemukakan ibadat wakaf. Bahkan wakaf ini diinstitusikan untuk menyusun masyarakat dan telah terbukti melalui sejarah betapa institusi ini berperanan penting dalam membangun kekuatan dan kesejahteraan umat Islam sejak berzaman.

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Muhadarat fi al-Waqf ( Perbahasan Mengenai Wakaf) menyebutkan bahawa pembinaan Masjid al-Haram dan Masjid al-Aqsa adalah sebahagian daripada usaha kerja amal wakaf yang pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sifat naluri manusia juga mahu memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain selepas ia meninggal dunia. Oleh itu, agama Islam menggalakkan umatnya melakukan amalan wakaf supaya pahala tersebut akan berterusan walaupun ia telah meninggal dunia selagi mana harta wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum.
 
Subscribe to this RSS feed